+34 93 544 15 70 info@eurocoyal.com

Amb data 1/8/2022 se li concedeix a Eurocoyal un Cupó a la Innovació segons expedient ACE058/22/000365 (a l’empara de la Resolució EMT/2032/2022, de 22 de juny)

Com a Beneficiaria de la subvenció, Eurocoyal dona la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.